Keiko Takeshita

Anime Club

The Wind Rises: Miyazaki’s Final Farewell

Hello everybody! For today’s anime club we have Miyazaki’s final film The Wind Rises.

THE WIND RISES

DIRECTOR: Hayao Miyazaki 

STARRING: Hideaki Anno, Miori Takimoto, Hidetoshi Nishijima, Masahiko Nishimura, Steve Alpert, Morio Kazama, Keiko Takeshita, Mirai Shida, Jun Kunimura, Shinobu …

Read More